Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sist oppdatert 30.06.2024

Bakgrunn

I 2010 startet en gruppe småbarnsmødre en virksomhet med mål om å skape stilige og funksjonelle ullklær til hverdagsbruk. De sa opp jobbene sine og etablerte WoolLand AS I januar 2011. Etter en vellykket lansering av den første kolleksjonen og positiv respons fra kunder, åpnet de en fysisk butikk i en gammel villa på Lilleaker. Bedriften har siden vokst fra å være en liten gruppe til å ha over 40 ansatte, og vi er stolte av å ha skapt en inspirerende arbeidsplass.

I desember 2019 kjøpe Dale of Norway opp WoolLand med tanke på å utvikle WoolLand merket videre nasj
onalt og internasjonalt. 

Ord fra daglig leder

WoolLand har lang relasjon med sine leverandører og har besøkt dem jevnlig gjennom årene for å sikre god relasjon og innsikt i hvordan arbeidsforholdene er på fabrikkene. 

Arbeidet med å tilfredsstille kravene som kommer med Åpenhetsloven har skapt engasjement på tvers av avdelinger og løftet både intern kompetanse og fokus rundt verdikjeden og våre forpliktelser som merkevare og kunde. 

Vi ønsker Åpenhetsloven velkommen og skal fortsette å utvikle oss som en ansvarlig merkevare og produsent. 

Om aktsomhetsvurderinger

En viktig del av kravene i Åpenhetsloven er kravet om å gjennomføre aktsomhetsvurdering knyttet til leverandører og underleverandører. Aktsomhetsvurdering handler om å forankre ansvarlighet til topps i virksomheten, kartlegge og vurdere potensielle negative påvirkninger, iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge og begrense, overvåke resultat av tiltak, kommunisere med berørte interessenter og sørge for/samarbeide om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig.

Prosessen består av seks faser der man basert på overordnet risikovurdering tilpasser behovet for å gjennomføre samtlige eller enkelte faser:

1. Forankring i ledelsen

Dette trinnet handler først og fremst om at ledelsen og styret har eierskap til arbeidet med Åpenhetsloven og kravene loven stiller. Videre er det nødvendig at man har etablert en organisasjon med ansvar for daglig oppfølgning, samt at relevante retningslinjer og planer for aktsomhetsvurdering på plass. Retningslinjer og planer bør omfatte hele virksomheten, leverandørkjeden og forretningsforbindelser. Det er viktig at ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er tydelig plassert og at alle involverte vet hva de skal gjøre. Dette trinnet handler også om å bidra til ansvarlig forretningsdrift hos leverandører og forretningsforbindelser, gjennom avtaler og kontrakter (OECD).

Vi har forankret styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og instrukser for aktsomhetsvurderinger i selskapets ledelse og styre. 

Vi har utarbeidet et organisasjonskart som definerer ansvar og mandat og et årshjul som viser hvordan vi skal jobbe med aktsomhetsvurderinger gjennom året. Ledelse og styret har også vedtatt vår Code of Conduct som er i henhold til OECD sine retningslinjer. 

2. Kartlegging og vurdering av negativ påvirkning

Dette trinnet handler om å identifisere virksomhetens mulige og faktiske negative påvirkning eller skade, inkludert i leverandørkjeden, for å kunne prioritere den mest alvorlige risikoen for mennesker, samfunn og miljø. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere risikoområder for grundigere kartlegging og tiltak. Videre handler det om å vurdere hvordan bedriften er involvert i eventuell negativ påvirkning, for å fastslå riktig respons. Involvering av interessenter er sentralt (OECD).

WoolLand operer i en bransje med globale verdikjeder, hvor det er kjente tilfeller av brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, spesielt knyttet til ansattes rettigheter (barnearbeid, tvangsarbeid, overtid, HMS, lønn og organisasjonsfrihet). Bransjen er også kjent for store natur -og miljøutfordringer, blant annet kjemikaliebruk, vannintensive prosesser og klimagass utslipp.

Dyrevelferd og bærekraftig produksjon skal være i fokus gjennom alt vi gjør, derav arbeid med å minimere kjemikaliebruk, kvalitetsprodukter, resirkulering, sertifiserte produsenter/leverandører og etterlevelse av internasjonale standarder.

Helt siden oppstarten har våre plagg i hovedsak blitt produsert på en fabrikk i Kina som vi jevnlig har besøkt og har et veldig godt og nært samarbeid med. Vi er opptatt av gode arbeidsvilkår og har som policy at alle våre leverandørene må underskrive Code of Conduct, et dokument med retningslinjer og kriterier vedrørende etiske spørsmål som arbeidsforhold, menneskerettigheter, timer, minimallønn, sikkerhet og helsekrav og misbruk av barnearbeid. Vi har etterhvert også flyttet deler av produksjonen til en fabrikk i Polen som er en del av vårt konsern. 

Identifisering av risikoer

Arbeidet med å innhente informasjon om leverandører og deres underleverandører er en pågående prosess. Vi opplever at bransjen enda ikke har en innarbeidet praksis for dele informasjon mellom leddene i verdikjeden. Det er en krevende prosess å komme frem til forholdene rundt innsatsfaktorene i starten av verdikjeden. Vi ønsker å være åpen om våre råmaterialer og alle leddene i produksjonsprosessen. Vi vil dele dette etter hvert som arbeidet gir resultater. 

I risikovurderingen av verdikjeden har vi gjennomgått alle våre leverandører med tanke på hvilket land det operer i, produksjonsprosesser og hvilke innsatsfaktorer de leverer. Vi har lenge hatt fokus på forholdene i våre leverandørers fabrikker og deres underleverandører, men arbeidet med informasjonsinnhenting er en kontinuerlig prosess. Vi har et godt samarbeid med våre leverandører og har fått god informasjon fra de fleste. Vi har gått igjennom mottatt informasjon og har fulgt opp med videre spørsmål der vi vurderte det som nødvendig. 

Det er også viktig for oss at vi gjøre en grundig sjekk ved valg av nye leverandører. Vi har utarbeidet en kravspesifikasjon som innkjøpsansvarlig skal benytte ved valg av ny leverandør. Sjekklisten viser hvilke krav vi stiller til våre leverandører.

Vi har gjort en overordnet vurdering av verdikjeden for å identifisere hvor vi etterlater størst fotavtrykk og hvor vi har mulighet til å redusere miljøpåvirkningen. Vi er fremdeles i en læringsprosess, men slik vi ser det kan vi redusere vårt fotavtrykk ved å ha et bevist forhold til hvilke fibre vi velger og hvilke prosesser vi bruker for behandling og farging av fibrene.

Vårt årshjul for arbeid med Åpenhetsloven sikrer at risikovurderingene blir oppdatert jevnlig. Sirkelen starter med aktsomhetsvurderinger, følges opp med gjennomgang av leverandører og utvelgelse av leverandører vi ønsker å se nærmere på. Arbeidet med å sikre nødvendig informasjon om leverandører og underleverandører, samt håndtere funn vil pågå gjennom året i henhold på gitte frister. Sirkelen sluttes med oppdatering av rapporten ved nye funn.

Våre leverandører

Overordet risikobilde

3. Stanse, forebygge og redusere

Dette trinnet handler om å håndtere funn fra kartleggingen, ved både å stanse egen negativ påvirkning, og å utvikle og iverksette planer og rutiner for å forebygge framtidig negativ påvirkning (OECD).

“The most sustainable garments are already in your wardrobe”

Leverandører og underleverandører

I Woolland er vi opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Vi er klar over at handel med varer og tjenester innebærer ulike typer risiko. Vi har lange relasjoner med de få leverandørene vi har. Vi er opptatt av å ha tett samarbeid, god dialog og en innkjøpsprosess som ikke legger for mye press på leverandørene våre. Alle våre leverandører må signere vår Code Of Conduct som er basert på OECDs retningslinjer.

Vi har utviklet en sjekkliste for leverandører, som innkjøp skal følge. Sjekklisten ble laget i samarbeid med representanter fra design, daglig leder, ESG – ansvarlig og innkjøp. Sjekklisten inneholder krav vi stiller til våre leverandører. Disse er:

  • Signering av vår Code of Conduct
  • Oversikt over underleverandører
  • Hvilke stoffer produktet inneholder
  • BSCI rapport eller tilsvarende (dersom det er relevant)
  • Oversikt over sertifikater
  • Bekreftelse på at produktene er mulesing – fri
  • Bekreftelse på at produktene ikke inneholder stoffer vi ikke tillater

Vi er i gang med å innarbeide sjekklisten som en del av rutinene ved valg av nye leverandører. Dette følger vi også opp kontinuerlig ved valg av nye stoffer eller materialer fra allerede etablerte leverandører.  Vi har gjennom mange år hatt en tett dialog og samarbeid med våre leverandører. Vi jobber for å sikre en tydelig og fotutsigbar produksjons- og leveranseplan. Dette sikrer at våre leverandører kan planlegge sin produksjonsprosess optimalt og unngå overtid. 

Innsyn og fabrikk kontroll

Dette området vil krevet at vi arbeider strukturert over tid for å få den kontrollen vi ønsker for vår verdikjede. Vi har innhentet BSCI rapporter (eller lignende) fra aktuelle leverandører. BSCI  står for Business Sosial Compliance Initiative. Dette er et dokument som oppsummerer resultatene fra en revisjon eller vurdering av en leverandørs eller fabrikks sosiale og etiske standarder i henhold til BSCIs kriterier. Vi har gjennomgått mottatt materiale og vurdert om det er funn som krever videre oppfølging. En av våre leverandører har vi fulgt opp videre for å få mer informasjon om forholdene og om selskapet jobber med forbedringer på de aktuelle områdene.

Reparasjoner og plaggenes levetid

Tekstilindustrien er fortsatt en stor utfordring for planeten, derfor er det ekstra viktig at vi fokuserer på å lage design som varer over tid. I plaggene våre har vi fokus på kvalitet, lang levetid og tidløst design. Målet vårt er at du skal bli glad i ditt WoolLand plagg og at plagget skal gå i arv slik at det blir brukt så lenge som mulig. 

Vi har kun to kolleksjoner i året - en stor høstkolleksjon og en mindre sommerkolleksjon. Vi har også valgt å bruke forsterkninger på områder som er utsatt for slitasje slik at de skal vare ekstra lenge. 

Reparasjon er nøkkelen til et bærekraftig forbruk og vil ta en betydelig plass i fremtiden Vi selger strykelapper slik at du enkelt kan reparere ditt WoolLand plagg selv og gi det lengre levetid. Det hender at plagg kommer fra fabrikken med dårlige sømmer. Istedenfor å kaste dette og gi kunden et nytt plagg, streber vi å heller rette opp i feilene slik at produktet blir så godt som nytt, selv om dette ofte koster oss mer ressursbruk. 

Vi etterstreber å gjøre reparasjoner ved hjelp av tjenester som for eksempel skredderne i Repairable tilbyr. Vi bidrar da samtidig til at viktige yrkesgrupper består; så lenge vi selger klær og sko, trenger vi skreddere og skomakere. Vi trenger mennesker som har kunnskap om bevaring av klær, og som kan god skreddersøm.

Vi jobber hele tiden med å minimere avfall og finne gode løsninger på emballasjen vi bruker i butikk og nettbutikk. Vi bruker i dag kun resirkulerte materialer i våre sendingsposer, butikkposer og på innpakningspapiret.

Vi har kun to kolleksjoner i året - en stor høstkolleksjon og en mindre sommerkolleksjon. Vi har også valgt å bruke forsterkninger på områder som er utsatt for slitasje slik at de skal vare ekstra lenge. 

Påvirkning fra ulike behandlingsmetoder og prosesser

Vi har gjennomført et arbeid med å finne ut hvor i verdikjeden vi etterlater størst fotavtrykk, samt hvor vi har mulighet til å redusere fotavtrykket ved å ta bedre beslutninger. I følge en studie gjort av Quantis i 2018 er det følgende fordeling av utslipp i verdikjeden i tekstilindustrien: 

Kilde: Quantis study from 2018

Vi har mulighet til å påvirke fotavtrykket vi etterlater fra produksjonen, ved å ha et bevist valg av fiber og behandlingen vi velger på produktene våre. Plantebaserte og animalske fibre etterlater et mindre fotavtrykk ettersom de er biologisk nedbrytbare. Hvis vi bruker syntetiske fibre, må vi ha et bevist forhold til hvorfor – for eksempel for å forlenge levetiden på produktet. WoolLand har i 2022 hatt en gjennomgang av alle kjemiske stoffer tilsatt i produksjonen, og gjorde endringer der disse kunne forbedres. Det vil si at alle stoffer brukt på ytterbekledning er endret til å være PFAS*-frie behandlinger og vi bruker i dag enten Bionic Finish Eco eller Teflon Eco Treatment.

Når det gjelder ullen vår, har vi startet en prosess med å undersøke hvilke andre muligheter som finnes som alternativ til den kjemiske behandlingen Superwash. Foreløpig har vi ikke funnet en tilfredsstillende løsning som erstatning. Superwash gjør at ullklærne kan maskinvaskes, ikke krymper eller nupper og holder seg fine lengre. Det øker kvalitet og holdbarhet på plaggene betraktelig, noe som og kan anses som 
gunstig i et miljøperspektiv.

*PFAS star for per – og polyfluorerte alkylstoffer og brukes ofte for å gjøre stoffer vanntette og motstandsdyktig mot smuss.

4. Overvåkning

Dette trinnet handler om å sikre at bedriften har nok informasjon til å vurdere om det som gjøres faktisk fungerer. Gode systemer for å registrere og håndtere informasjon danner også grunnlaget for at virksomheten kan kommunisere eksternt (OECD).

ESG - ansvarlig og daglig leder har ansvaret for å overvåke effekten av tiltakene som er gjort. Mange av tiltakene som er satt i gang er det for tidlig å måle effekten av og mange tiltak er vanskelig å måle.

Våre etablerte prosjektgrupper for leverandøroppfølging sørger for at vi har en arena for informasjonsutveksling, kommunikasjon og systematisk oppfølging av leverandører.

Vi har en tidsplan for mål og tiltak for arbeidet med aktsomhetsvurderinger som følges opp via prosjektgrupper. Arbeidet blir dokumentert og arkivert i egen mappe med referat fra møter, samt oppbevaring av mottatte dokumenter.

Årshjulet skal sikre at arbeidet med åpenhetsloven er kontinuerlig og at risikovurderinger blir oppdatert jevnlig. Dette sikrer opplæring av ansatte, oppfølging av aktsomhetsvurderinger, opplæring av ansatte og at funnene fra risikovurderinger blir inkludert i strategier og handlingsplaner.

5. Kommunisere

Dette trinnet handler om å kommunisere eksternt om hvordan virksomheten håndterer risiko, og om hvordan skade i egen virksomhet og i leverandørkjeden eller hos andre forretningsforbindelser er håndtert. Kommunikasjon med berørte rettighetshavere er viktig (OECD).

Denne rapporten blir lagt ut på vår nettside. Relevante dokumenter blir lagt som vedlegg.

6. Gjennoppretting, erstatning og klageordninger

Dette trinnet handler om å rette opp skade bedriften har forårsaket eller bidratt til. Det handler også om å sørge for, eller samarbeide om, at de som er skadelidende eller potensielt skadelidende har tilgang til en klageordning for å få sin sak hørt (OECD).

Dersom skader, eller store risikoer for skader, blir oppdaget vil vi utføre tiltak som er tilpasset situasjonen.

Vi ønsker at det skal være, og oppleves, som trygt å varsle rundt forhold i vår verdikjede. Vi jobber med å fine gode løsninger for dette og vil legge informasjon om dette ut på våre nettsider når det er klart.

Last ned den fullstendige rapporten her. Sist oppdatert 30.06.2024.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med project manager ESG på birgitte@dale.no